Skilled Support Staff

 

Shri Subhash Melekar

Shri. Ashok Gadekar

Shri. Ravi Kadam

Shri  Chimmnu Tivrekar

 

Shri Anil Khandeparkar

 

 Smt. Maria Suxilla  Dias

 

Shri Giri Madkaikar

 

Shri Umesh  Marcelkar

 

Smt. Prafulla Khandeparkar

 

Smt. Rekha V Naik

Smt. Lalitha  Naik

 

Smt. Partibha  Folkar

 

Shri Vilas P Gaonkar

 

Shri Prabhakar B Goankar

 

Shri Sitaram G Kuncolikar

 

Smt. Janika  S Shirodkar

Shri Shanu G Velip

Shri. Nitin Janardan Naik 

         

Shri. Prallad H. Zambaulika