Skilled Support Staff

 

Shri Subhash Melekar

Shri Dhaku Kankonkar

 

 

Shri Dugu Khandeparkar

Shri. Ashok Gadekar

 

Shri. Ravi Kadam

 

Shri  Chimmnu Tivrekar

 

 

Shri Anil Khandeparkar

 Smt. Maria Suxilla  Dias

 

 

Shri Giri Madkaikar

 

Shri Gokuldas Kasker

 

Shri Umesh  Marcelkar

 

Smt. Prafulla Khandeparkar

 

Smt. Rekha V Naik

 

Smt. Lalitha  Naik

 

Smt. Partibha  Folkar

 

Shri Vilas P Gaonkar

 

 

Shri Prabhakar B Goankar

 

 

Shri Sitaram G Kuncolikar

 

 

 

Smt. Janika  S Shirodkar

 

 

Shri Shanu G Velip

 

 

Shri. Nitin Janardan Naik

 

Shri Mayur Namdev Mandrekar

 

 

Smt. Swati R. Khandeparkar

 
 

 

Shri. Prallad H. Zambaulika

 

r